Regulamin

Regulamin Portalu KulturaInfo.pl

Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady i zakres korzystania z zasobów w Portalu KulturaInfo.pl

Zamieszczanie podstawowych danych kontaktowych firm na Portalu jest bezpłatne.

Użytkownicy mogą wymieniać się informacjami w dziale Forum – Dołącz do nas.

Wypowiedzi na Forum powinny być formułowane w sposób kulturalny oraz z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk.

Wypowiedzi zostaną usunięte jeżeli Administrator uzna, że treści zawierają :

 • wulgaryzmy;
 • treści mogące obrażać inne osoby;
 • nie mają związku z tematem komentowanej treści;
 • mogą utrudniać innym Użytkownikom korzystanie z Portalu;

Administrator nie odpowiada za treść publikowanych komentarzy.

Zawartość Portalu podlega ochronie przepisów prawa autorskiego. Wykorzystywanie bez upoważnienia materiałów zamieszczonych w Portalu, może stanowić naruszenie praw autorskich.

Administrator ze względów bezpieczeństwa oraz z powodu jakichkolwiek innych przyczyn ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Portalu na okres niezbędny do usunięcia zaistniałych okoliczności.

Staramy się aby informacje zawarte na naszym Portalu pochodziły ze źródeł wiarygodnych, nie ponosimy jednak odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych na tej stronie materiałach. Użytkownik ma możliwość przejścia bezpośrednio z Portalu na strony stworzone i utrzymywane przez osoby trzecie, nad którymi Administrator nie posiada kontroli.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (DZ. U. Nr 16, poz 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz 1204 z późn. zm.).

Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji dotyczących kwestii zawartych na naszym Portalu, proszone są o kontaktowanie się bezpośrednio z Administratorem (mail: kontakt@kulturainfo.pl)

Niniejszy Regulamin może być w każdym czasie i w dowolnym zakresie zmieniany. Zmiany obowiązują od momentu zamieszczenia ich na stronie internetowej Portalu.

Korzystanie z Portalu KulturaInfo.pl oznacza akceptację Regulaminu.

 

Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Portalu KulturaInfo.pl jest rejestracja w jego ramach.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowania formularza rejestracyjnego, udostępnionego na jednej ze stron Portalu KulturaInfo.pl.

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na tresc Regulaminu oraz podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe.

Portalu KulturaInfo.pl, ul. Głowackiego 90; 42 – 580 Wojkowice może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Portalu KulturaInfo.pl, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Portalu KulturaInfo.pl, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Portalu KulturaInfo.pl dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Portalu KulturaInfo.pl naruszania dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych użytkowników Portalu KulturaInfo.pl,

c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Portal KulturaInfo.pl, ul. Głowackiego 90; 42 – 580 Wojkowice za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Portalu KulturaInfo.pl, ul. Głowackiego 90; 42 – 580 Wojkowice.

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Portalu KulturaInfo.pl, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Portalu KulturaInfo.pl, ul. Głowackiego 90; 42 – 580 Wojkowice.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Portal KulturaInfo.pl podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez w Internecie.

Klient zobowiązany jest w szczególnosci do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. Treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Portalu KulturaInfo.pl w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Portalu KulturaInfo.pl niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Portalu KulturaInfo.pl w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Portalu KulturaInfo.pl, ul. Głowackiego 90; 42 – 580 Wojkowice,

e) korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu KulturaInfo.pl jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania z Portalu KulturaInfo.pl w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowienia Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy KulturaInfo.pl ul. Głowackiego 90; 42 – 580 Wojkowice a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy KulturaInfo.pl ul. Głowackiego 90; 42 – 580 Wojkowice a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Portalu KulturaInfo.pl, ul. Głowackiego 90; 42 – 580 Wojkowice.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Regulamin Forum „Dołącz do Nas”

 • Korzystając z Forum zobowiązujemy się do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
 • Zabronione jest się używania określeń wulgarnych oraz ubliżających innym użytkownikom.
 • Nieprzestrzeganie zasad może spowodować blokadę konta i usunięcie opublikowanych na Forum treści.
 • Zabronione jest reklamowanie na Forum produktów, usług, marek itp.
 • Nie zakładamy dublujemy wątków.
 • Stawiamy na sensowne, merytoryczne i pomagające innym użytkowniczkom wypowiedzi.
 • Prosimy o zgłaszanie treści łamiących zasady Regulaminu Forum.
 • Wszelkie komentarze, opinie, publiczne wypowiedzi na forum, stają się własnością i integralną częścią serwisu z chwilą ich umieszczenia.

Użytkownicy są zobowiązani do rozwiązywania sporów i prywatnych konfliktów poza Forum